ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਵਾਗੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ , 5_7 ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ


Loading
0 0