ਤੂੰ Diffrential Equation ਵਰਗੀ ਨੀ, ਮੇਰਾ SoLve ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੱਥ Math ‘ਚ ਤੰਗ Kude, ਬੱਸ ਏਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ Formula na ਲਾ ਬੈਠੇ, ਫੇਰ ਕਹੇਂਗੀ ਹਾਏ ਨੀ !<


Loading
0 0