ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਦੁਆਵਾ ਏਹੀ ਆਉਣ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿ


Loading
0 0