ਿਸਕਾੲਿਤਾ ਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ੲੇ ਿਜੰਦਗੀੲੇ ਪਰ ਚੁਪ ਿੲਸ ਲਈ ਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ! ਬਹੁਤਿਅਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ……………………..SONU TAHLI VALA….


Loading
0 0