ਜੱਟ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਉਠ ਡੰਡ ਮਾਰੇ ਸ਼ੋਂਕ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ, ‘;ਜੱਟ’; ਬੈਠਾ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿਚ ਏਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਏ ਲੈਕਚਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂ ਮ


Loading
0 0